Wyszukiwarka

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z Oligofrenopedagogiem w Akademii Przed-Szkolnej "Skrzat"

 

Prowadzący

 

 

mgr Justyna Kielan-Tomaś

 

nauczyciel kontraktowy wych. przedszkolnego,

pedagogiki wczesnoszkolnej,

i ologofrenopedagogiki.

mgr Ewelina Hrzibek

 

 

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna Kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogiki

 

mgr Magdalena Staniek

 

 

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, studia podyplomowe: oligofreopedagogika

 

 

 

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

 

 

Jednym z ważniejszych problemów edukacyjnych na jakie napotykają dzieci są niepowodzenia, które niestety zaczynają się pojawiać już w przedszkolu. Mogą one wynikać m.in. z zaburzeń rozwoju ruchowego u dzieci (mała sprawność manualna, niezręczność ruchowa całego ciała), zaburzeń rozwoju funkcji poznawczych (odchyleń w rozwoju percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej), zaburzeń rozwoju emocjonalno–społecznego (nadpobudliwość lub zahamowanie psychoruchowe), zaburzeń mowy.

Sprawność wymienionych powyżej funkcji niezbędna jest do prawidłowego opanowania w przyszłości techniki czytania, pisania i liczenia. Odpowiedzią na tego typu problemy są właśnie zajęcia korekcyjno–kompensacyjne. Odpowiednia organizacja zajęć oraz dobór właściwych metod i ćwiczeń daje dziecku szansę nie tylko na osiągnięcie sukcesów dydaktycznych, ale również poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej i społecznej. W czasie zajęć korekcyjno–kompensacyjnych uwzględnia się indywidualne potrzeby i możliwości dziecka, usprawnia się przede wszystkim funkcje najbardziej zaburzone.

 

W naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, w trakcie których:

 

· usprawniamy przede wszystkim funkcje najbardziej zaburzone,

· stosujemy zasadę stopniowania trudności - zaczynamy od ćwiczeń łatwych i stopniowo przechodzimy do trudniejszych,

· utrwalamy zdobyte umiejętności,

· uwzględniamy indywidualne potrzeby dziecka,

· staramy się, aby ćwiczenia miały formę interesującą i ciekawą,

· dbamy o przyjazną i miłą atmosferę w trakcie zajęć: "mów dziecku, że jest dobre, że potrafi ..." J. Korczak

 

 

    Celem nadrzędnym zajęć korekcyjno - kompensacyjnych jest:

 

- stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości

- wspomaganie efektywności uczenia się poprzez korygowanie odchyleń od normy, wyrównanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym, również zaburzeń zachowania

- rozwijanie funkcji językowych i spostrzeżeniowych i wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych, motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno - motorycznej

- stymulacja rozwoju i korekta zaburzonych procesów poznawczych warunkujących uczenie się

- ćwiczenia orientacji przestrzennej

- ćwiczenia orientacji położenia własnego ciała

- ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej

- ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej

- ćwiczenia sprawności manualnej

- ćwiczenia kształtujące umiejętność porównywania, segregowania i samokontroli

- ćwiczenia rozwijania odporności emocjonalnej, motywacji do pracy, koncentracji uwagi i pamięci

- ćwiczenia usprawniające proces czytania i pisania z uwzględnieniem ćwiczeń na koncentrację uwagi, spostrzegawczość

 

 

Pamiętajmy, że prawidłowy przebieg terapii uzależniony jest także od pracy rodziców z dzieckiem w domu.

 

 

Script logo   StudioStrona.pl