Wyszukiwarka

Logopedia w Akademii Przed-Szkolnej "Skrzat"

 

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

 

 

Zajęcia logopedyczne w większości przypadków prowadzone są jednak indywidualnie z każdym dzieckiem i obejmują ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń mowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających motorykę narządów artykulacyjnych i ćwiczeń oddechowych wykonuje się ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające porozumiewanie się werbalne i pozawerbalne. Program zajęć również uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

 

Terapia logopedyczna uwzględniając osobowość dziecka pozwala na osiągnięcie sukcesu w zakresie usuwania zaburzeń mowy, ułatwia dziecku funkcjonowanie w grupie rówieśniczej i środowisku rodzinnym – zarówno zdrowemu jak również niepełnosprawnemu. Proces terapii logopedycznej obejmuje całokształt zasad organizacyjnych, treści, metod oraz form.

 

Terapia logopedyczna w przedszkolu prowadzona jest do momentu wyeliminowania lub złagodzenia zaburzeń stanowiących powód objęcia dziecka opieką logopedyczną.

 

Sukces terapii opiera się na ścisłej współpracy logopedy i rodzica dziecka- systematycznie utrwalającego zalecane ćwiczenia w domu.

 

 

 ____________________________________________________________________________________________

 

 

Prowadzący

 

 

Agnieszka Filec

 

 

 

Mowa dziecka najszybciej rozwija się w wieku przedszkolnym. To czas, kiedy najlepiej jest ją rozwijać i usuwać wszelkie nieprawidłowości.

 

Prowadzone przeze mnie zajęcia logopedyczne indywidualną terapię logopedyczną. Zajęcia prowadzone są w formie swobodnej, bezstresowej zabawy – pracy.

Szczególną wagę przywiązuję do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń usprawniających narządy artykulacyjne, ćwiczeń słuchowych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej.

 

Prowadzone przeze mnie ćwiczenia maja na celu:

 

 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (języka, warg, żuchwy, podniebienia),
 • rozwijanie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – to zdolność precyzyjnego różnicowania dźwięków mowy),
 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek,
 • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
 • kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka.

 

____________________________________________________________________________________________

 

 

Prowadzący

 

 

mgr Iwona Kulka

 

 

 

Terapia logopedyczna dostosowana jest do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.Opiera się o główne założenia Metody Krakowskiej, która bazuje na neuroplastyczności układu nerwowego.

Prowadzona terapia stymuluje i rozwija wszystkie funkcje poznawcze dziecka, umożliwiające rozwój komunikacji językowej. Do podstawowych elementów Metody Krakowskiej wykorzystywanych w trakcie terapii należą:

 

 • stymulacja słuchowa,
 • gesty wizualizacyjne,
 • programowanie języka,
 • Symultaniczno,
 • Sekwencyjna Nauka Czytania®,
 • terapia funkcji wzrokowych,
 • stymulacja funkcji motorycznych,
 • stymulacja lewej półkuli mózgu,
 • stymulacja pamięci,
 • ćwiczenia procesów myślowych (kategoryzowanie, myślenie przez analogię, kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego),
 • kształtowanie zachowań społecznych.

 

W ramach zajęć logopedycznych wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola poddane zostają diagnozie logopedycznej. W przypadku stwierdzenia wad wymowy lub innych zaburzeń komunikacji językowej dzieci zostają objęte terapią logopedyczną w ramach zajęć grupowych oraz logorytmicznych.

Dodatkowo, w sytuacji podejrzenia zaburzeń rozwoju dzieci istnieje możliwość przeprowadzenia bardziej szczegółowej diagnozy Kartą Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP), oraz Kartą Oceny Logopedycznej Dziecka (KOLD).

KORP – jest wystandaryzowanym narzędziem służącym do wstępnej diagnozy rozwoju dziecka, pozwala ocenić, czy dziecko rozwija się harmonijnie, zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego.

KOLD – jest narzędziem służącym do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia.

 

Script logo   StudioStrona.pl