Wyszukiwarka

Statut Przedszkola

 

 

 

 

 

 

 STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 

AKADEMII  PRZED-SZKOLNEJ "SKRZAT"

 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

I ODDZIAŁEM SPECJALNYM

W MYSŁOWICACH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ROZDZIAŁ 1

 

 OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

                                                                

§1

 

Pełna nazwa Przedszkola brzmi

Publiczne Przedszkole Akademia Przed-Szkolna "Skrzat" z Oddziałami Integracyjnymi.

 

. Przedszkole jest wielooddziałowe;

- w przedszkolu przy ul. Korfantego 9

- w przedszkolu przy ul. Gen. Ziętka 120

- w przedszkolu przy ul. Grunwaldzkiej 2

2. Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10 godzin dziennie:

od 6:30 do 16.30/ 13:00-18:00 – grupa popołudniowa

3. Podstawa programowa jest realizowana w wymiarze 5 godzin dziennie.

4. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 16:30/ do godziny 18:00 dzieci
z grupy popołudniowej.

 

 

                                                     

§ 2

 

Organem prowadzącym przedszkole oraz dyrektorem przedszkola jest

 mgr inż. Elżbieta Kula- Przybytek

 zam. Mysłowice, ul. Bernarda Wały 6/41

 

Do  zadań organu prowadzącego przedszkole należy;

1. Uchwalenie statutu przedszkola.

2. Sprawowanie kontroli nad finansami przedszkola.

3. Zawieranie i rozwiązywanie umów z rodzicami o sprawowanie opieki nad dzieckiem.

4. Zawieranie i rozwiązywanie umów z innymi podmiotami.

5. Realizacja zadań statutowych przedszkola.

 

§ 3

 

1. Akademia Przed-Szkolna ,,Skrzat" z Oddziałami Integracyjnymi  zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną, która:

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych

przepisach prawa oświatowego ,

4) realizuje programy nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2. Siedziba przedszkola, o którym mowa w § 1 znajduje się w Mysłowicach
przy ul. Korfantego 9   :

1) Działalność przedszkola prowadzona będzie w lokalach w Mysłowicach przy ulicy :

- Korfantego 9
- Gen. Zietka 120

- Grunwaldzka 2

3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

4. Przedszkole używa nazwy: Akademia Przed- Szkolna ,, Skrzat" z Oddziałami Integracyjnymi

5. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.

Publiczne Przedszkole Akademia Przed-Szkolna ,,Skrzat" z Oddziałami Integracyjnymi

41-412 Mysłowice, ul. Korfantego 9

6. Przedszkole działa w oparciu o:

- zezwolenie Prezydenta Miasta Mysłowice

- akt założycielski  organu prowadzącego Elżbiety Kula-Przybytek

- Statut

- ustawę o systemie oświaty

- podstawę programową wychowania przedszkolnego

 

 

ROZDZIAŁ 2

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

                                                       

Przedszkole pełni funkcje opiekuńczą, dydaktyczną i wychowawczą. Jego zadaniem  jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym.

 

§ 4

 

Celem wychowania przedszkolnego  jest:

1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci do wartości.

3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej niezbędnej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także zdobywania odporności emocjonalnej na napotykane problemy, trudności , niepowodzenia

4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, celem budowania poprawnych relacjach interpersonalnych z dziećmi i dorosłymi;

5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach psychofizycznych

6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa
w zabawach ruchowych i grach sportowych;

7. Zdobywanie wiedzy o otaczającym świecie oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wyrażania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej

 

 

 

 

§ 5

 

Do zadań przedszkola należy:

 

1. Realizacja programu dydaktyczno-wychowawczego dla dzieci od 2,5 do 7 roku życia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia specjalnego.

2. Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, posiadającego opinię wydaną  przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

3. Rozwijanie umiejętności artystycznych poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne
i teatralne.

4. Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci poprzez różnorodne zajęcia sportowe.

5. Możliwość korzystania z wyjazdów śródrocznych.

6. Systematyczny  udział w imprezach kulturalnych.

7. Organizowanie nauki religii na życzenie rodziców.

8. Rozwijanie indywidualnych uzdolnień, umiejętności dzieci zgodnie

z programem wychowania w przedszkolu.

9. Umożliwienie dzieciom rozwoju zdolności i zainteresowań poprzez udział
w zajęciach dodatkowych, takich jak: nauka języka angielskiego, języka niemieckiego, nauka tańca i  śpiewu.

10. Przedszkole organizuje cykliczne uroczystości przedszkolne, które ujęte
są w kalendarzu imprez przedszkolnych oraz zajęcia prozdrowotne pod hasłem ,,Zdrowo rośniemy",  zajęcia kulinarne ,, Kuchcikowo" i inne.

 

§ 6

 

Przedszkole gwarantuje dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo podczas zajęć organizowanych przez przedszkole.

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w zastępstwie rodziny,

2. Zaspokaja potrzeby dziecka,

3. Organizuje bezpieczne zajęcia,

4. Personel przedszkola wytwarza atmosferę poczucia bezpieczeństwa w czasie pobytu dziecka w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

5. Stosunek nauczycieli do dzieci jest oparty na poszanowaniu ich godności osobistej z uwzględnieniem praw dziecka – zgodnie z „Konwencją Praw Dziecka”,

6. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem odpowiedzialny jest nauczyciel,

7. Pomoc nauczyciela ( grupa najmłodsza) i woźna zobowiązane są do spełniania czynności opiekuńczych w stosunku do wychowanków,

8. Wszyscy wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni, koszt ubezpieczenia ponoszą rodzice,

9. Przedszkole współpracuje z instytucjami opieki społecznej w celu pomocy materialnej ( stałej lub doraźnej) dzieciom wymagającym indywidualnej opieki
z powodu warunków rodzinnych lub losowych,

10. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola ( spacery, wycieczki ) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz woźnej oddziałowej – jedna osoba dorosła na 15-ro dzieci.
W przypadku wyjazdu poza teren miejscowości liczba opiekunów zwiększa się – jedna osoba dorosła na 8-ro dzieci,

11. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich ani nie podaje dzieciom żadnych lekarstw

   

§ 7

 

Przedszkole przyjmuje za podstawę wychowania zasady etyki zawarte
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ zobowiązania wynikające
z Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji Praw Dziecka ONZ.

                                            

§ 8

 

 Przedszkole realizuje zadania poprzez :

1. Diagnozowanie dzieci mogących rozpocząć naukę w szkole pod kątem gotowości do nauki szkolnej

2. Wspomaganie indywidualnego rozwoju i wczesnej edukacji dzieci od 3-go roku życia do rozpoczęcia nauki w I klasie szkoły podstawowej

3. Zapewnienie opieki wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji

i bezpieczeństwa,

4. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej,

5. Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym,

6. Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej,

7. Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wspomaganie więzi uczuciowej z rodziną,

8. Nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności komunikowania się, gotowości do czytania i kreślenia symboli graficznych,

9. Integrowanie treści edukacyjnych,

10. Prowadzenie działalności diagnozującej dotyczącej rozwoju dziecka,

11. Włączanie dzieci z zaburzeniami rozwoju w życie grupy rówieśniczej na zasadzie równości praw i obowiązków oraz na stworzeniu warunków do pracy
nad przekroczeniem barier rozwojowych, organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej - zajęcia logopedyczne, - kompensacyjno – korekcyjne,

12. Prowadzenie pracy indywidualnej o charakterze profilaktycznym, stymulującym, korekcyjnym i kompensacyjnym z dziećmi, u których w wyniku obserwacji ujawniono taką potrzebę oraz dokumentowanie jej przebiegu w dzienniku zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia te odbywać się mogą na pisemny wniosek rodziców(prawnych opiekunów) dziecka, po otrzymaniu orzeczenia z poradni i uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz po zapewnieniu wykwalifikowanej kadry, odpowiedniego wyposażenia placówki do stopnia niepełnosprawności.

13. Programy kształcenia ułożone w oparciu o podstawę programową określoną przez Ministra Edukacji Narodowej.

14. Zastosowanie różnorodnych środków dydaktycznych, dostosowanych
do możliwości psychofizycznych dziecka i jego bieżących potrzeb.

 

 

 

§ 9

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:

a) z niepełnosprawności;

b) z niedostosowania społecznego;

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

d) ze szczególnych uzdolnień;

e) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

f) z zaburzeń komunikacji językowej;

g) z choroby przewlekłej;

h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

i) z niepowodzeń edukacyjnych;

j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

k) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem
za granicą.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom, dzieciom i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu

jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami dzieci;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi

3) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

4) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana

z inicjatywy:

1) rodziców dziecka;

2) dyrektora przedszkola,

3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem; 

4) poradni;

5) asystenta rodziny;

6) kuratora sądowego.

8. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana

w trakcie bieżącej pracy z uczniem w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć charakterze terapeutycznym;

3) porad i konsultacji.

9. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana

rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów

i szkoleń. Szczegółowy zakres organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej regulują odrębne przepisy.

10. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci wykazujących trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

11. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.

12. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

13. Nauczyciele prowadzą w przedszkolu działania pedagogiczne mające na celu:

a) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym obserwacje pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

b) rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia związanego z ich rozwojem.

14. Przedszkole współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

§ 10

 

1. Przedszkole prowadzi oddziały integracyjne oraz oddział specjalny mające na celu sprawowanie i organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

2. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym  nie może przekroczyć 20 w tym nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych.

3. Liczba dzieci w oddziale specjalnym zorganizowanym dla dzieci
z różnymi
rodzajami niepełnosprawności wynosi nie więcej niż 5

4.Do oddziałów integracyjnych i specjalnego przyjmowane są dzieci:

 

1. Z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju;

2. Z Zespołem Aspergera;     

3. Niesłyszące i słabosłyszące;

4. Niewidome i słabowidzące;

5. Z  zaburzeniami komunikacji językowej

6. Z niepełnosprawnością  ruchową

7. Przewlekle chore (m. in. alergie pokarmowe, astma oskrzelowa,  cukrzyca,  epilepsja i inne).

 

 

ROZDZIAŁ 3 

 

ORGANY PRZEDSZKOLA

                                                   

§ 11

Organami przedszkola są:

 

1.           Dyrektor przedszkola

2.           Rada Pedagogiczna

                                                 

§ 12

 

Dyrektor przedszkola:

1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą

i opiekuńczą placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji
oraz zarządzenia organów nadzorujących placówkę;

3. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki oraz ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie;

4. Organizuje obsługę administracyjną i gospodarczą przedszkola;

5. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli
i pracowników obsługi, decyduje w sprawach: zatrudniania i zwalniania, przyznawania nagród ;

6. Współpracuje z Radą Pedagogiczną;

7. Dyrektor dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania
do użytku przedszkola, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

8. Przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
oraz informacje o działalności przedszkola;

9. Dyrektor przedszkola wykonuje również inne zadania wynikające

 z przepisów szczegółowych

§ 13

 

Dyrektor  w czasie swojej nieobecności w placówce wyznacza pracownika, który pełni funkcję dyrektora.

W  przedszkolu tworzy się stanowisko pełnomocnika( pełniący obowiązki zastępcy dyrektora) , który odpowiada za:

1. Pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą przedszkola- sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli, wychowawców i rehabilitantów.

2. Dokumentację dydaktyczną przedszkola.

3. Opracowanie dokumentów programowo- organizacyjnych przedszkola.

4. Przestrzeganie regulaminów i innych procedur obowiązujących
w przedszkolu.

 

§ 14

 

RADA PEDAGOGICZNA

 

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy zatrudnieni
na stanowisku nauczycieli.

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola.

3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć zaproszeni przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej goście (np. przedstawiciele kuratorium oświaty, poradni pedagogiczno-psychologicznej, rodzice oraz eksperci z zakresu edukacji).

3. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykle większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 jej członków.

4. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawnienia spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste dzieci, ich rodziców i pracowników przedszkola.

5. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

6. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.

7. Do zadań  Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów przedszkola na każdy rok szkolny

2) podejmowanie uchwał dotyczących wprowadzenia innowacji i programów autorskich.

3) uchwala regulamin swojej działalności .

 


 

ROZDZIAŁ 4

 

 ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 15                    

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3. Statut dopuszcza tworzenie grup międzyoddziałowych podczas schodzenia się
i rozchodzenia się dzieci oraz w innych uzasadnionych przypadkach

w związku z organizacją pracy placówki .

4. Dopuszcza się tworzenie oddziałów integracyjnych zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

6. W przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego zawierający treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dopuszczany przez dyrektora do użytku w danym przedszkolu.

7. Dzieciom zapewnia się możliwość udziału w zajęciach dodatkowych za pisemną prośbą skierowaną do dyrektora przedszkola co najmniej

8 rodziców.

 

§ 16

 

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu programów wychowania w przedszkolu dopuszczonego do użytku wykazem MEN. Mogą być realizowane programy autorskie opracowane przez nauczycieli przedszkola w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, rewalidacyjnych, nauki języka obcego, nauki religii i innych zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci

i wynosi:

a) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut,

b) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut,

5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolach określają

odrębne przepisy.

 

 

§ 17

 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowywany przez dyrektora.

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się liczbę oddziałów ,liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników pedagogicznych
i niepedagogicznych.

 

§ 18

 

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

6:30 – 8:30 schodzenie się dzieci , zajęcia indywidualne pod opieką nauczyciela, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, ćwiczenia poranne, zabawy muzyczno-ruchowe

8:30-9:00 czynności porządkowe, czynności toaletowe

9.00 – 9.20 śniadanie,

9:30- 10:00 zajęcia dydaktyczne zgodnie z podstawą programową

10.00- 11.00 zajęcia programowe w sali lub na powietrzu, zabawy organizowane przez nauczyciela

11.00 – 12.00 zabawy grupowe, przygotowanie do obiadu

12.00 - 12.30 obiad

12.30 – 13.00 odpoczynek (leżakowanie 12.30 -13:45)

13.00 -14.00 zabawa ,zajęcia artystyczne”, zabawy dydaktyczne, zajęcia indywidualne lub grupowe

14.15 – 14.30 podwieczorek

14.30 – 16.30 zabawy indywidualne pod opieką nauczyciela, zabawy dowolne
w kącikach tematycznych, zabawy swobodne, rozchodzenie

się dzieci

 

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3. Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddział.

4. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się
5 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola, przy czym:

a) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela,

b) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci czasu) dzieci spędzają
w ogrodzie przedszkolnym, w parku itp. organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze itd.)

c) najwyżej 1/5 czasu zajmują rożnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,

d) pozostały czas 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

5. Ramowy rozkład dnia, na podstawie którego nauczycielki układają szczegółowy rozkład dnia dla danej grupy.

 

                                              

§ 19

 

 Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy się 31. sierpnia następnego roku kalendarzowego

 

§ 20

 

Odpłatność za przedszkole

 

1. Przedszkole jest placówką prowadzoną przez osobę fizyczną, której działalność podstawowa  finansowana jest przez Miasto Mysłowice oraz rodziców (prawnych opiekunów) w formie comiesięcznej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z przepisami obowiązującymi w przedszkolach publicznych.

2. Rodzice wnoszą opłatę za pobyt dziecka powyżej 5 godzin zgodnie

z uchwałą Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane dzieciom przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mysłowice.

3.Opłatę korzystanie z posiłków ustala organ prowadzący.

4.Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
lub opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka mogą skorzystać z ulgi
lub całkowitego zwolnienia z opłat za wyżywienie, które są pokrywane z dotacji.

5. Opłaty za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu i za wyżywienie należy dokonywać do 10-tego każdego miesiąca na konto bankowe przedszkola.

6. Rodzice wnoszą opłaty za zajęcia dodatkowe wprowadzone przez organ prowadzący poza podstawą programową.

7. W przypadku powstania zaległości w opłatach zostają uruchamiane czynności egzekucyjne w celu uzyskania należnej opłaty.

 

ROZDZIAŁ 5

 

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

 

§ 21

 

1.W przedszkolu zatrudnia się  nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudnienia i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

3.Nauczyciele są zobowiązani do systematycznego pogłębiania wiedzy
oraz podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

4. Nauczyciele współpracują z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych.

5. Przedszkole zatrudnia nauczyciela katechetę do prowadzenia zajęć religii
na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

6. Przedszkole zatrudnia nauczycieli specjalistów celem wyrównania deficytów rozwojowych w zakresie mowy i wad postawy oraz nauczycieli języków obcych celem realizowania podstawy programowej w zakresie nauki języka angielskiego.

 

§ 22

 

Nauczyciele i pozostali pracownicy zatrudniani i zwalniani są przez dyrektora przedszkola na podstawie przepisów kodeksu pracy.

W przedszkolu respektowane są przepisy wynikające  z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela ( w zakresie dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli).

 

§ 23

 

Nauczyciel ma prawo do formułowania programów autorskich nauczania
i wychowania, decydowania o wyborze środków  dydaktycznych.

 

§ 24

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie
z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora przedszkola na wniosek nauczycieli programami wychowania przedszkolnego, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

2. Do podstawowych zadań nauczycieli należy:

1) odpowiedzialność za życie , zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

2) otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do przedszkola;

3) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;

4) indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka oraz na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

5) prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna);

6) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania a w szczególności informowanie rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach wynikających
z realizowanego programu wychowania przedszkolnego, systematyczne informowanie o postępach dziecka i pojawiających się trudnościach, a także o jego zachowaniu  i rozwoju, w formach przyjętych w przedszkolu;

7) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień dziecka;

8) wnioskowanie do dyrektora przedszkola o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dziecka, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;

9) dostosowanie wymagań edukacyjnych z zajęć do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych wychowanka, u którego stwierdzono zaburzenia
i odchylenia rozwojowe;

10) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrektorowi zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce
i sprzęt będący na wyposażeniu sali;

11) kształcenie i wychowywanie dzieci w duchu patriotycznym, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;

12) dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;

13) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci;

14) wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności
lub zainteresowań;

15) rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;

16) organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami co najmniej dwa razy w roku szkolnym oraz indywidualne kontakty z rodzicami dzieci i konsultacje;

17) doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rad Pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo
w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego;

18) aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;

19) przestrzeganie dyscypliny pracy;

20) prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie kierunkowych
i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, a także zestawień statystycznych i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola;

21) kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;

22) dbanie o wystrój sali powierzonej opiece;

23) przestrzeganie tajemnicy służbowej;

24) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

25) opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;

26) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej;

27) zastępowanie nieobecnego nauczyciela:

a) zastępstwo za nieobecnego nauczyciela nauczyciel zastępujący odnotowuje
w dzienniku zajęć;

b) praca wychowawczo – dydaktyczna w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie plan pracy.

2. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez:

1) dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych bytowych a także potrzeb i oczekiwań;

2) tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny
i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;

3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;

4) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym;

5) organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;

6) utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem i logopedą lub innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne;

7) wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywania trudności i odporności na niepowodzenia;

8) wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi – życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali;

9) okazywanie troski i życzliwości do każdego dziecka;

10) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka;

11) stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;

12) współpracę z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;

13) wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;

14) dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola;

15) udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;

16) przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu.

3. Do obowiązków nauczycieli i prowadzących zajęcia dodatkowe należy:

 1) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi oraz odpowiedzialność za ich jakość,

 2) rozpoznawanie potrzeb, możliwości zdolności i zainteresowań wychowanków.

 3) dokumentowanie zajęć. Informowanie rodziców o postępach i trudnościach na jakie napotykają dzieci;

 4) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.;

 5) terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie
 z przepisami.

 6) dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

7) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne

i harmonijny rozwój powierzonych opiece dzieci

 

§ 25

 

Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci.

Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany:

1) skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie BHP i ppoż.
a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;

2) do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy
po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi;

3) do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;

4) nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa;

5) do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;

6) wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu.

7) kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;

8) dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;

9) zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren przedszkola; przestrzegać zasady organizacji spacerów, wycieczek i pobytu
na powietrzu:

10) wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale
co najmniej 2 opiekunów, zgodnie z Regulaminem spacerów i wycieczek obowiązujący w przedszkolu.

 11) wycieczki, spacery i zajęcia z dziećmi na powietrzu nie organizuje się

w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, mocny wiatr, zbyt niska lub wysoka temperatura burza itp.)

12) obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez przedszkole określają odbne przepisy;

13) usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;

14) udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby
lub wypadku;

15) niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

 

§ 26

 

1.W celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno – porządkowych

w przedszkolu zatrudnia się woźne oddziałowe.

2. W oddziałach, w których przebywają dzieci 3–letnie w celu zapewnienia właściwych warunków opiekuńczych przedszkole  zatrudnia pomoc nauczyciela.

3. W celu zapewnienia właściwych posiłków z uwzględnieniem dietetyki

i norm żywieniowych, przedszkole zatrudnia kucharza i pomoc kuchenną.

 

§ 27

 

1. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników regulują odrębne przepisy.

2. Dla poszczególnych pracowników ich zakresy obowiązków ustala dyrektor przedszkola.

3. Szczegółowe zadania pracowników przedszkola, opracowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami, znajdują się w aktach osobowych pracownika.

4. Pracownicy zatrudnieni w przedszkolu korzystają z należnych im praw zagwarantowanych przepisami Kodeksu Pracy.

 

 

 ROZDZIAŁ 6

 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

§ 28

 

1.Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 9 lat.

3. W przedszkolu  realizowany jest obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Natomiast w przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 2 obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

4. Rodzice dziecka, które odbywa roczne przygotowanie przedszkolne muszą zapewnić swojemu dziecku regularne uczęszczanie na zajęcia.

5. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zdrowe. Rodzic jest zobowiązany niezwłocznie poinformować przedszkole o przyczynie nieobecności dziecka w przedszkolu, a szczególnie o zaistniałej chorobie i problemach zdrowotnych dziecka.

6.  Do przedszkola nie mogą uczęszczać dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki medycznej lub pielęgniarskiej np. w zakresie ustalania poziomu cukru, podawania insuliny, cewnikowanie, specjalne inhalacje, podawanie lekarstw itp.).

7. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci z dietą ogólno przedszkolną, dietą wykluczającą niektóre produkty, dietą wykluczającą podstawowe alergeny.

10. W wyjątkowych sytuacjach (całkowita dieta specjalistyczna) warunki pobytu dziecka w grupie rówieśników wspólnie ustalają dyrektor przedszkola, nauczyciel grupy i rodzic w ramach organizacyjnych przedszkola, ostateczną decyzję podejmuje dyrektor przedszkola.

 

 

§ 29

 

Prawa i obowiązki wychowanków

 

1. W przedszkolu dziecko ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego dostarczającego różnorodnych bodźców zgodnie z zasadami pracy z małym dzieckiem, potrzebami i możliwościami rozwojowymi (w tym z potrzebą badania, eksperymentowania, wyborem realizowanej aktywności poznawczej, z wyborem zadań i sposobów ich rozwiązania, zgłaszania własnych pomysłów);

2) wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań i zdolności, możliwości i potrzeby twórczej aktywności;

3) codziennego pobytu na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne;

d) pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby;

4) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;

5) poszanowania tożsamości, godności i prywatności, akceptacji takim jakie jest;

6)  szacunku dla różnorodnych jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania, racjonalnego żywienia;

7) zabawy i działania w bezpiecznych warunkach, współdziałania z innymi dziećmi;

8) nagradzania wysiłku i osiągnięć;

9) znajomości swoich praw i obowiązków.

2. W przedszkolu dziecko ma obowiązek:

1) stosowania się do przyjętych umów obowiązujących w grupie i w przedszkolu ustalonych wspólnie z nauczycielem, ze szczególnym uwzględnieniem reagowania na polecenia personelu przedszkola;

2) bezwzględnego poszanowania nietykalności cielesnej i godności osobistej innych dzieci i dorosłych;

3) w przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich, poza tymi, które bezpośrednio ratują życie i zdrowie dziecka

 

§ 30

 

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola.

 

1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
za pomocą systemu elektronicznego zgodnie z uchwałą Rady Miasta Mysłowice  z dnia 22 lut 2017 r. w sprawie określania kryteriów  postępowania rekrutacyjnego dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Mysłowice

3. O przyjęcie do przedszkola  mogą ubiegać się dzieci w wieku 2,5 -6 lat.

4. Aby ubiegać się o przyjęcie do przedszkola  należy wypełnić elektroniczny formularz na stronie www.myslowice.przedszkola.vnabor.pl lub wypełnić ręcznie wniosek o przyjęcie do przedszkola, który można wydrukować z wyżej wymienionej strony internetowej albo pobrać w  placówce.  Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami
i oświadczeniami należy złożyć w placówce w terminie określonym przez Miasto Mysłowice.

7. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

 

 

ROZDZIAŁ  7

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

§ 31

 

Prawa i obowiązki rodziców (prawnych opiekunów).

 

1.Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

1) znajomości i doboru treści programu realizowanego w grupie przedszkola;

2) do uzyskiwania rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju;

3) do wychowywania ich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych.

4) znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz

wymagań edukacyjnych;

5) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania
i rozwoju;

6) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;

7) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu;

8) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.;

9) udziału w zajęciach otwartych organizowanych w przedszkolu

2. Zasady współpracy przedszkola z rodzicami:

1) przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu
i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych.

2) przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:

3) rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;

4) ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;

5) podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez:

a) rozmowy indywidualne,

b) zebrania grupowe i ogólne co najmniej dwa razy w roku szkolnym,

6) uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły:

a) zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych

realizowanych w danej grupie wiekowej,

b) kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań,

c) utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji

o postępach i trudnościach dziecka.

 

 

§ 32

 

 Informacje porządkowe dla rodziców

 

1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach  6.30 -8.30. Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie
lub poprzedniego dnia do wychowawczyni grupy.

2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola zobowiązana jest rozebrać je
w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza
lub nauczycielce dyżurującej. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.

3. Do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola.

4. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia
z rodzicami.

5. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.

6. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby.

7. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.

8. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach
oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.

9. Rodzice są zobowiązani podać wychowawczyni aktualny numer telefonu kontaktowego i adres.

 

§ 33

 

Zasady odbierania dzieci z przedszkola.

 

1. Nauczyciel,  zobowiązany jest do pobrania pisemnych oświadczeń od rodziców
lub prawnych opiekunów, kto jest upoważniony do odbierania dziecka z przedszkola.

2. Rodzice składają oświadczenie w pierwszych dniach września – przy pierwszym kontakcie rodzica z nauczycielem.

3. Rodzice odbierają dzieci do godziny 16:30.

4 Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne
do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane.

5. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic ( opiekun prawny) dziecka
na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości ( nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego.

6. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.

7. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

8. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona

w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa ( osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).

9. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.

10. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16:30, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

11. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji

 o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę – do 17:30 . Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.

12. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego

z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

13. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka
do przedszkola.

 

§ 34

 

 Wyposażenie wychowanka

 

1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane

i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się
i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.

2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne.

3. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek.

Za uszkodzenie i zagubienie przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy.


 

 

ROZDZIAŁ 8

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 35

 

Likwidacja Przedszkola

 

1. Organ prowadzący zgodnie z  ustawą o systemie oświaty może zlikwidować przedszkole z końcem roku szkolnego, czyli z dniem 31 sierpnia po uprzednim poinformowaniu, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji

1) rodziców dzieci,

2) Urząd Miasta Mysłowice

2. Po zlikwidowaniu przedszkola, osoba prowadząca ma obowiązek przekazania kuratorowi oświaty dokumentacji przebiegu nauczania, opieki i wychowania
w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.
3.Termin liczy się od zakończenia czynności faktycznych związanych z zakończeniem działalności przedszkola, np. zbyciem składników majątku, rozwiązaniem stosunków pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, itp. Osoba prowadząca podejmuje decyzję w zakresie przechowywania pozostałej dokumentacji.
4. Po zakończeniu likwidacji wpis przedszkola do ewidencji ulega wykreśleniu
.

 

§ 36

 

1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.Działalność przedszkola finansowana jest z:

1) dotacji z budżetu Miasta Mysłowice zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) opłat wnoszonych przez rodziców,

3) darowizn,

4) innych środków pozyskiwanych na podstawie odrębnych przepisów.

3. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

1) podwieszenie statutu na stronie internetowej przedszkola,

2) udostępnienie statutu na tablicy ogłoszeń.

 4. Zmiany w statucie wprowadza się na wniosek:

 1) dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym

2) rada pedagogiczna przy 1/3 głosów jej członków w porozumieniu

z organem prowadzącym przedszkole.

5. Wszelkie zmiany w statucie podlegają zgłoszeniu do organu ewidencyjnego.

6. Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania decyzji na zezwolenie na prowadzenie publicznego przedszkola.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 37

 

1. Zmiany ( nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.

2. Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji) do statutu jest identyczny, jak tryb jego uchwalania.

3. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

4. Traci moc Statut Przedszkola uchwalony na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 11.10.2017 r.

5. Niniejszy Statut został uchwalony na zebraniu Rady pedagogicznej w dniu 26.08.2019  r.

Script logo   StudioStrona.pl