Wyszukiwarka

Regulamin Przedszkola

        REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

AKADEMII PRZED-SZKOLNEJ „SKRZAT”
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W MYSŁOWICACH

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Publiczne Przedszkole Akademia Przed-Szkolna „SKRZAT” z Oddziałami Integracyjnymi jest placówką publiczną zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Mysłowice pod nr WE.II.43230-5/06 prowadzoną przez mgr inż. Elżbietę Kula-Przybytek.
 2. Organem prowadzącym przedszkole jest mgr inż. Elżbieta Kula-Przybytek.
 3. Przedszkole mieści się w Mysłowicach przy ulicy Korfantego 9, ulicy Gen. Ziętka 120 i ulicy Grunwaldzkiej 2.
 4. Przedszkole finansowane jest z opłat rodziców, dotacji Urzędu Miasta Mysłowice.
 5. Przedszkole działa w ramach obowiązującego prawa Oświatowego i Statutu Przedszkola.
 6. Organem sprawującym nadzór jest:
 • Pedagogiczny - Kurator Oświaty w Katowicach.
 • Sanitarny -  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w  Katowicach.

 

 1. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

 1. Publiczne Przedszkole Akademia Przed-Szkolna „SKRZAT” z Oddziałami Integracyjnymi  prowadzi  zajęcia z j. angielskiego, j. niemieckiego, rytmiki, arteterapii, gimnastyki korekcyjnej, logopedii.

Dzieci  i rodzice mogą korzystać z pomocy psychologa.
Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat. W uzasadnionych przypadkach do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, które ukończy 2,5 roku.

 1. Prowadzimy oddziały integracyjne oraz realizujemy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Indywidualizacja  procesu edukacyjnego ma na celu zapewnienie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju  dziecka poprzez :

 • udział w zajęciach specjalistycznych z oligofrenopedagogiem, logopedą, pedagogiem, psychologiem,
 • prowadzenie  terapii metodą  Integracji Sensorycznej (SI),
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,
 • zajęcia z rehabilitacji,
 • indywidualne zajęcia rewalidacyjne,
 • zajęcia z arteterapii,
 • zajęcia z dogoterapii, hipoterapii, felinoterapii.
 1. Zajęcia w przedszkolu prowadzone są zgodnie z ramowym rozkładem dnia (przedstawionym rodzicom)

6:00 - 8:45           schodzenie się dzieci , zajęcia indywidualne pod opieką nauczyciela
8:45 - 9:00           czynności samoobsługowe przed śniadaniem
9:00 - 9:20           śniadanie, zabawy grupowe
10:00 - 11:00       zajęcia programowe w sali lub na powietrzu
11:00 - 12:00       zabawy dywanowe, czynności higieniczne przed obiadem,
12:00 - 12:30       obiad
12:30 - 14:00       odpoczynek,  leżakowanie
13:00 - 14:00       zabawa, zajęcia artystyczne (grupy starsze)
14:15 - 14:30       podwieczorek
14:30 - 16:30       zabawy indywidualne pod opieką nauczyciela, zabawy dywanowe, zabawy kołowe, rozchodzenie się dzieci

W zajęciach dydaktycznych dziecko uczestniczy obowiązkowo, nie może jednak przeszkadzać
i odwracać swym zachowaniem uwagi innych dzieci (uczestniczących w zajęciach)

  • podczas zajęć indywidualnych dziecko pod opieką nauczyciela zajmuje się tym, co je w danej chwili interesuje i tak długo jak tego potrzebuje.
  • dziecko nie może podczas zabawy i zajęć niszczyć zabawek, zabaw swoich rówieśników, przeszkadzać innym, biegać po sali, krzyczeć, używać „brzydkich zwrotów”, obrażać innych, bić inne dzieci, stwarzać zagrożenie swym zachowaniem sobie i innym.
  • nauczyciel pomaga dziecku w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, celem wychowania do samodzielności, odpowiedzialności, poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, budowania wewnętrznej harmonii i nauczania współpracy z innymi dziećmi oraz przygotowania do nauki w szkole.
  • wypracowaniu w dzieciach zamiłowania do porządku
 • uczenia dokonywania wyborów,
 • poszanowania pracy indywidualnej,
 • umożliwianiu kontaktu z rzeczywistością, a nie jej substytutem czy wyobrażeniem,
 • wyeliminowaniu negatywnego współzawodnictwa,
 • wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na swobodnej decyzji,  nie na zewnętrznym przymusie – osiągnięciu samodyscypliny,
 • uzależnieniu od kar, nagród i oceny nauczyciela,
 • kształtowaniu cierpliwości, szacunku dla pracy innych,
 • kształtowaniu postaw tolerancji dla odmienności kulturowej, religijnej i narodowościowej oraz wrażliwości i otwartości na innych ludzi,
 • nauce samodzielności i niezależności poprzez opanowanie umiejętności praktycznych, uwrażliwianiu zmysłów, umożliwianiu zdobywania wiedzy o świecie, doskonaleniu koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz małej i dużej motoryki, poprzez specjalne przygotowany zestaw pomocy dydaktycznych.

 

 1. ORGANY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
  AKADEMII PRZED-SZKOLNEJ „SKRZAT” Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
 1. Organami przedszkola są Dyrektor przedszkola oraz Rada pedagogiczna, w skład której wchodzą zatrudnieni wychowawcy i nauczyciele zajęć dydaktycznych.
 • Dyrektor reprezentuje przedszkole, podejmuje decyzje dotyczące zatrudnienia pracowników odpowiada za środki finansowe, ustala wysokość opłat.
 • W-ce dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny nad zajęciami prowadzonymi przez nauczycieli w przedszkolu, odpowiada za organizację pracy pracowników na placówce.
 • Rada pedagogiczna współtworzy program i odpowiada za rytm i jakość pracy w przedszkolu.
 • Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
 • rodzice uczestniczą w zajęciach po uzgodnieniu z nauczycielem,
 • interesują się postępami rozwojowymi dzieci po przez kontakt i rozmowę
  z nauczycielami oraz obserwację,
 • uczestniczą w organizowanych spotkaniach typu (zebrania, uroczystości , festyny).

 

IV ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA AKADEMII PRZED- SZKOLNA „SKRZAT’
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 – 16:30 z wyjątkiem dni wolnych od pracy wcześniej ustalonych z rodzicami.

 1. Zajęcia w przedszkolu opierają się o ramowy program dnia.
 2. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu są zależne od ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu oraz posiłków z których korzysta.

Obiad - 8,00 zł
Śniadanie i podwieczorek - 3,00 zł

Podstawa programowa jest realizowana w wymiarze 5 godzin dziennie od godziny 8:00 do godziny 13:00, które są bezpłatne. Pozostałe godziny pobytu dziecka w przedszkolu są płatne zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mysłowice tj. 1 zł za godzinę.
Opłaty za pobyt w przedszkolu i żywienie regulowane są do 10 każdego miesiąca.
Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub pisemnie uprawnioną osobę.
Pracownik przedszkola może odmówić wydania dziecka w przypadku zgłoszenia się po nie osoby nieupoważnionej, nieletniej lub pod wpływem alkoholu albo narkotyków.
Nabór do przedszkola prowadzony jest za pomocą rekrutacji elektronicznej.
Skreślenie dziecka z listy ma miejsce gdy:

 • stwarza ono zagrożenie dla bezpieczeństwa własnego i innych dzieci,
 • rodzice nie uiścili opłaty w wyznaczonym terminie,
 • rodzice zataili ważne informacje o dziecku, które uniemożliwiają jego pobyt w przedszkolu.

 

V PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 • Wychowawcy współpracują z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczoedukacyjnych. Spotkania z rodzicami są organizowane w zależności od potrzeb.
 1. W pracy z dziećmi wychowawcy współpracują ze specjalistami a w szczególności z logopedą
  i psychologiem.
 2. Wychowawcy prowadzą stosowną dokumentację swojej pracy.
 3. Wychowawca otacza indywidualną opieką każde dziecko i dostosowuje metody oraz formy pracy do jego możliwości.
Script logo   StudioStrona.pl