Wyszukiwarka

Zapisy

 
Rekrutacja do przedszkoli – KOMUNIKAT W SPRAWIE POTWIERDZEŃ WOLI !!
 

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie prawni!
 
W związku z wprowadzonym w kraju stanem epidemii oraz ograniczeniami w przemieszczaniu się PROSZENI SĄ PAŃSTWO O POZOSTANIE W DOMACH!!
 
Aby sprawdzić do jakiej placówki dziecko zostało zakwalifikowane należy zalogować się do systemu (www.myslowice.przedszkola.vnabor.pl) lub telefonicznie uzyskać tę informację w przedszkolu, do którego złożony był Wniosek o przyjęcie.
W dniach od  27.03.2020 r. godz. 8.00 do 03.04.2020 r. godz. 15.00  należy potwierdzić wolę korzystania z usług przedszkola do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
 
W trosce o Państwa zdrowie i życie dopuszczona została możliwość potwierdzenia woli bez konieczności wychodzenia z domu - drogą mailową lub poprzez kontakt telefoniczny z placówką, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
Podpisany dokument (wzór w zakładce DO POBRANIA elektronicznego systemu naboru) można dostarczyć do danej placówki dopiero po okresie epidemii i otwarciu placówek oświatowych.
Jeżeli nie potwierdzicie Państwo woli przyjęcia dziecka w określonym wyżej terminie, zostanie ono wykreślone z listy przyjętych.
 
Publikacja list dzieci przyjętych nastąpi w dniu 08.04.2020 r.
 

___________________________________________________________________________________

 


 

 

 

 

REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY  2020/2021

DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W MIEŚCIE MYSŁOWICE

 

Szanowni Państwo

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Mysłowice na rok szkolny 2020/2021.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 zostały określone Zarządzeniem Nr 43/20 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Mysłowice .

System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXIII/488/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Mysłowice   z późniejszymi zmianami .

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/ opiekunowie prawni składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. W przypadku, gdy rodzic/ opiekun prawny nie złoży deklaracji w w/w terminie, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne. W tej sytuacji, aby dziecko nadal realizowało wychowanie przedszkolne konieczne będzie wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym i złożenie wniosku.

 

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach prowadzone jest na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego za pomocą systemu elektronicznego i rozpocznie się 2 marca 2020 r.

Formularz wniosku będzie dostępny w dniu 2 marca 2020 r. pod adresem www.myslowice.przedszkola.vnabor.pl,  gdzie rodzice/opiekunowie prawni  będą mogli zapoznać się z ofertą każdego przedszkola.

 

Poniżej  publikujemy terminy rekrutacji do przedszkoli i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów .

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia rekrutacji

 

X

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 2 marca 2020 r.

godz. 8.00

do 13 marca 2020 r.

do godz. 15.00

od 1 czerwca 2020 r.

godz. 8.00

do 9 czerwca 2020 r.

do godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ustawy
 z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

od 2 marca 2020 r.

do 18 marca 2020 r.

 

od 1 czerwca 2020 r.

do 12 czerwca 2020 r.

 

4.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

27 marzec 2020 r.

 

19 czerwiec 2020 r.

 

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

od 27 marca  2020 r.

do 3 kwietnia 2020 r.

od 19 czerwca 2020 r.

do 24 czerwca 2020 r.

6.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8 kwietnia 2020 r.

 

26 czerwiec 2020 r.

 

 

Kryteria ustawowe pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, mające jednakową wartość, zawarte w art. 131 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. : Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.):

1) wielodzietność rodziny kandydata - sposób udokumentowania: „Oświadczenie o wielodzietności    

    rodziny”;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - sposób udokumentowania: „Oświadczenie
    o samotnym wychowywaniu dziecka”;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego – postępowania uzupełniającego:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób udokumentowania

Liczba punktów

1.

Kandydat obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących /studiujących/, uczących się w trybie dziennym lub kandydat rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego /studiującego/uczącego się

 

 

oświadczenie o zatrudnieniu /kontynuacji nauki

32

2.

Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru w roku szkolnym, na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne

oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola

16

3.

Kandydat będący pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za wyjątkiem świadczeń jednorazowych

oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola

8

4.

Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne ubiegał się o przyjęcie do przedszkola i nie został przyjęty

oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola

4

5.

Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne uczęszczał do żłobka.

oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola

1

 

Deklaracja kontynuacji

 

Script logo   StudioStrona.pl