Wyszukiwarka

Regulamin Przedszkola

        REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA         AKADEMII PRZED-SZKOLNEJ „SKRZAT”

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

W MYSŁOWICACH

 

 

       I.            POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.    Publiczne Przedszkole Akademia Przed-Szkolna „SKRZAT” z Oddziałami Integracyjnymi jest placówką publiczną zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Mysłowice pod nr WE.II.43230-5/06 prowadzoną przez mgr inż. Elżbietę Kula-Przybytek.

2.    Organem prowadzącym przedszkole jest mgr inż. Elżbieta Kula-Przybytek.

3.    Przedszkole mieści się w Mysłowicach przy ulicy Korfantego 9, ulicy Gen. Ziętka 120 i ulicy Grunwaldzkiej 2.

4.    Przedszkole finansowane jest z opłat rodziców, dotacji Urzędu Miasta Mysłowice.

5.    Przedszkole działa w ramach obowiązującego prawa Oświatowego i Statutu Przedszkola.

6.    Organem sprawującym nadzór jest:

-          Pedagogiczny - Kurator Oświaty w Katowicach.

-          Sanitarny -  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w  Katowicach.

 

 

    II.            CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

1.      Publiczne Przedszkole Akademia Przed-Szkolna „SKRZAT” z Oddziałami Integracyjnymi  prowadzi  zajęcia z j. angielskiego, j. niemieckiego, rytmiki, arteterapii, gimnastyki korekcyjnej, logopedii.

Dzieci  i rodzice mogą korzystać z pomocy psychologa.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat. W uzasadnionych przypadkach do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, które ukończy 2,5 roku.

2.      Prowadzimy oddziały integracyjne oraz realizujemy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Indywidualizacja  procesu edukacyjnego ma na celu zapewnienie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju  dziecka poprzez :

-              udział w zajęciach specjalistycznych z oligofrenopedagogiem, logopedą, pedagogiem, psychologiem,

-              prowadzenie  terapii metodą  Integracji Sensorycznej (SI),

-              zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,

-              zajęcia z rehabilitacji,

-              indywidualne zajęcia rewalidacyjne,

-              zajęcia z arteterapii,

-              zajęcia z dogoterapii, hipoterapii, felinoterapii.

3.      Zajęcia w przedszkolu prowadzone są zgodnie z ramowym rozkładem dnia (przedstawionym rodzicom)

 

600 - 845           schodzenie się dzieci , zajęcia indywidualne pod opieką nauczyciela

845 - 900           czynności samoobsługowe przed śniadaniem

900 - 920           śniadanie, zabawy grupowe

1000 - 1100       zajęcia programowe w sali lub na powietrzu

1100 - 1200       zabawy dywanowe, czynności higieniczne przed obiadem,

1200 - 1230       obiad

1230 - 1400       odpoczynek,  leżakowanie

1300 - 1400       zabawa, zajęcia artystyczne (grupy starsze)

1415 - 1430       podwieczorek

1430 - 1630       zabawy indywidualne pod opieką nauczyciela, zabawy dywanowe, zabawy kołowe, rozchodzenie się dzieci

 

W zajęciach dydaktycznych dziecko uczestniczy obowiązkowo, nie może jednak przeszkadzać
i odwracać swym zachowaniem uwagi innych dzieci (uczestniczących w zajęciach)

a.    podczas zajęć indywidualnych dziecko pod opieką nauczyciela zajmuje się tym, co je w danej chwili interesuje i tak długo jak tego potrzebuje.

b.    dziecko nie może podczas zabawy i zajęć niszczyć zabawek, zabaw swoich rówieśników, przeszkadzać innym, biegać po sali, krzyczeć, używać „brzydkich zwrotów”, obrażać innych, bić inne dzieci, stwarzać zagrożenie swym zachowaniem sobie i innym.

c.    nauczyciel pomaga dziecku w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, celem wychowania do samodzielności, odpowiedzialności, poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, budowania wewnętrznej harmonii i nauczania współpracy z innymi dziećmi oraz przygotowania do nauki w szkole.

d.    wypracowaniu w dzieciach zamiłowania do porządku

-        uczenia dokonywania wyborów,

-        poszanowania pracy indywidualnej,

-        umożliwianiu kontaktu z rzeczywistością, a nie jej substytutem czy wyobrażeniem,

-        wyeliminowaniu negatywnego współzawodnictwa,

-        wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na swobodnej decyzji, nie na zewnętrznym przymusie – osiągnięciu samodyscypliny,

-        uzależnieniu od kar, nagród i oceny nauczyciela,

-        kształtowaniu cierpliwości, szacunku dla pracy innych,

-        kształtowaniu postaw tolerancji dla odmienności kulturowej, religijnej i narodowościowej oraz wrażliwości i otwartości na innych ludzi,

-        nauce samodzielności i niezależności poprzez opanowanie umiejętności praktycznych, uwrażliwianiu zmysłów, umożliwianiu zdobywania wiedzy o świecie, doskonaleniu koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz małej i dużej motoryki, poprzez specjalne przygotowany zestaw pomocy dydaktycznych.

 

 

 III.            ORGANY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
AKADEMII PRZED-SZKOLNEJ „SKRZAT” Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

 

1.    Organami przedszkola są Dyrektor przedszkola oraz Rada pedagogiczna, w skład której wchodzą zatrudnieni wychowawcy i nauczyciele zajęć dydaktycznych.

a)   Dyrektor reprezentuje przedszkole, podejmuje decyzje dotyczące zatrudnienia pracowników odpowiada za środki finansowe, ustala wysokość opłat.

b)   W-ce dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny nad zajęciami prowadzonymi przez nauczycieli w przedszkolu, odpowiada za organizację pracy pracowników na placówce.

c)    Rada pedagogiczna współtworzy program i odpowiada za rytm i jakość pracy w przedszkolu.

d)   Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

-        rodzice uczestniczą w zajęciach po uzgodnieniu z nauczycielem,

-        interesują się postępami rozwojowymi dzieci po przez kontakt i rozmowę
z nauczycielami oraz obserwację,

-        uczestniczą w organizowanych spotkaniach typu (zebrania, uroczystości , festyny).

 

IV ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA AKADEMII PRZED- SZKOLNA „SKRZAT’
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

 

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6 30 – 1630/ / 13 00-- 18 00  grupa popołudniowa

 z wyjątkiem dni wolnych od pracy wcześniej ustalonych z rodzicami.

1.    Zajęcia w przedszkolu opierają się o ramowy program dnia.

2.    Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu są zależne od ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu
oraz posiłków z których korzysta.

 

Obiad - 9,00 zł

Śniadanie- 2,00 zł

Podwieczorek- 1,50 zł

 

Podstawa programowa jest realizowana w wymiarze 5 godzin dziennie od godziny 800 do godziny 1300/
( 13 00- 18 00 grupa popołudniowa)  , które są bezpłatne. Pozostałe godziny pobytu dziecka w przedszkolu są płatne zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mysłowice tj. 1 zł za godzinę.

Opłaty za pobyt w przedszkolu i żywienie regulowane są do 10 każdego miesiąca.

Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub pisemnie uprawnioną osobę.

Pracownik przedszkola może odmówić wydania dziecka w przypadku zgłoszenia się po nie osoby nieupoważnionej, nieletniej lub pod wpływem alkoholu albo narkotyków.

Nabór do przedszkola prowadzony jest za pomocą rekrutacji elektronicznej.

Skreślenie dziecka z listy ma miejsce gdy:

a)   stwarza ono zagrożenie dla bezpieczeństwa własnego i innych dzieci,

b)   rodzice nie uiścili opłaty w wyznaczonym terminie,

c)    rodzice zataili ważne informacje o dziecku, które uniemożliwiają jego pobyt w przedszkolu.

 

V PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

1.      Wychowawcy współpracują z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczoedukacyjnych. Spotkania z rodzicami są organizowane w zależności od potrzeb.

2.      W pracy z dziećmi wychowawcy współpracują ze specjalistami a w szczególności z logopedą
i psychologiem.

3.      Wychowawcy prowadzą stosowną dokumentację swojej pracy.

4.      Wychowawca otacza indywidualną opieką każde dziecko i dostosowuje metody oraz formy pracy do jego możliwości.

Script logo   StudioStrona.pl